دختر آفریقایی با عینک واقعیت مجازی

African girl in virtual reality glasses feeling excited and amazed, touching object in virtual world

مشخصات

حجم فایل 6.75 MB
ابعاد (عرض) 6000 px
ابعاد (ارتفاع) 4000 px
اندازه Large
جهت Landscape
منبع Elements Envato
ثبت نام و دانلود
دختر آفریقایی با عینک واقعیت مجازی

معرفی


دختر آفریقایی با عینک واقعیت مجازی احساس هیجان و شگفتی دارد و شیء را در دنیای مجازی لمس می کند.

توضیحات مرجع


Black woman with open mouth wearing virtual reality glasses feeling excited and amazed while interacting with immersive digital world at cozy room decorated with green houseplants, selective focus